Werkveldcommissie
Ieder werkveld kent een eigen commissie. De WVC Medisch handelen bestaat uit 5 leden. Deze leden worden door Bureau VNB gevraagd en aangesteld voor een periode van drie jaar. De WVC wordt aangevuld met een bestuurslid en een medewerker vanuit het Bureau.
De werkveldcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over relevante onderwerpen van beleid van VNB. Deze adviezen worden aan de directie VNB gestuurd. Iedere commissie wordt geacht zich in eerste instantie te richten op beleidskwesties die het eigen werkveld aangaan. Daarnaast kunnen commissies adviseren over aspecten van beleid die niet het eigen werkveld betreffen.
Het is denkbaar dat de WVC Medisch handelen op diverse gebieden nauw samenwerkt met de WVC Zorg verlenen.
WVC Medisch handelen heeft in 2001 een advies gegeven betreffende de ideale samenstelling van artsenteams in Lourdes.

Het Bureau communiceert met de werkveldcommissie zo vaak als het Bureau VNB en/of werkveldcommissie dat nodig/zinvol achten.  


Artsen in functie tijdens de bedevaart 

De artsen hebben bij deelname aan een bedevaart een eigen inhoudelijke en professionele verantwoordelijkheid. Het spreekt daarbij voor zich, dat de artsen die deelnemen aan de bedevaarten van VNB bij de uitvoering van hun taak de katholieke signatuur van onze vereniging respecteren.

VNB streeft ernaar om bij het aanstellen van artsen dezelfde criteria te hanteren als in de huidige Nederlandse wetgeving opgenomen zijn. Dit betekent dat de hoofdarts van de bedevaart geregistreerd moet zijn als internist, geriater of (verpleeg)huisarts en bij voorkeur actief praktiserend is. Tevens moet hij voldoende praktijkervaring hebben. Met name het laatste is van groot belang omdat   het hebben van een Bigregistratie en een inschrijving in een specialistenregister het gemis c.q. het verlies aan vaardigheden nooit kan compenseren.
 
Via de website van VNB wordt voor vrijwilligers die in de functie van arts mee gaan naar Lourdes een "Handboek artsen" beschikbaar gesteld.
 
De WVC Medisch handelen bestaat uit:  
 

Jan Veerman (voorzitter)

Aty van Aarnhem

   

Veronie Dijkers

Christine Schaafsma

   

Johan Blaauwhof

Jos van Bussel (namens bestuur VNB)

   

 

Henk Smits (namens Bureau VNB)