Bestuur VNB
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de uitvoering van haar beleid. In de statuten is vastgelegd voor welke besluiten het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen, tenminste drie en ten hoogste vijf. In het verslagjaar 2012 heeft het bestuur onafgebroken en ongewijzigd bestaan uit drie personen. Aanstelling en of ontslag van bestuursleden behoort na de laatste statutenwijziging in 2011 tot de bevoegdheid van de raad van toezicht. De functie van voorzitter kan pas worden uitgeoefend wanneer de Nederlandse Bisschoppenconferentie aan die benoeming haar goedkeuring heeft gegeven. Eén of twee bestuursleden worden voorgedragen en benoemd door de Vereniging Vrijwilligers Nationale Bedevaarten (VVNB).

- Heh. A.J. Huitink
De functie van voorzitter is in het verslagjaar 2012 vervuld door de heh. A.J. Huitink, die deze functie bekleedt sinds 2007 en in 2011 is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2015.

Nevenfuncties
- Pastoor van de HH Martha en Maria parochie (bezoldigd).
- Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht (onbezoldigd).
- Consultur van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht (onbezoldigd).

- Dhr. K.W.L. Groot
De functie van secretaris is in het verslagjaar 2012 vervuld door dhr. K.W.L. Groot, die deze functie bekleedt sinds 2008 en in 2009 is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2013.

Nevenfuncties
- Lid bestuur Stichting Bedevaarten Westland. (algemeen lid /onbezoldigd).
- Lid KRO- ledenraad namens afdelingsraad Rotterdam. (secretaris /onbezoldigd).
- Stichting Werk voor Vluchtelingen Emplooi. (adviseur /onbezoldigd .
- Stichting Careyn De Ark (lekenvoorganger /onbezoldigd).

- Dhr. mr. C.A.M.J. de Wit
De functie van penningmeester is in het verslagjaar 2012 vervuld door dhr. mr. C.A.M.J. de Wit, die deze functie bekleedt na voordracht en benoeming door de VVNB in 2008, en in 2010 wederom na voordracht en benoeming door de VVNB is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2014.

Nevenfuncties
- Directeur Bouwman Advocaten. (bezoldigd.)
- Lid bestuur R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen (onbezoldigd).

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Hij staat het bestuur met raad ter zijde en heeft het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De Raad van Toezicht is voorts belast met taken en bevoegdheden die hem bij statuten zijn toegekend waaronder de bevoegdheid aanstelling en of schorsing van de bestuurders van de Stichting VNB.

De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit drie natuurlijke personen.

- Mevr. drs. H.M. van Bockxmeer
De functie van voorzitter is in het verslagjaar 2012 vervuld door mevr. drs. H.M. van Bockxmeer, die deze functie na het vertrek van dhr. S. Willard bekleedt sinds 2012 en is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2015. De benoeming van mevr. drs. H.M. van Bockxmeer is vooraf gegaan door goedkeuring van de VVNB.

Nevenfuncties
- Directeur Media, Letteren en Bibliotheken, Ministerie van OCW. (bezoldigd)
- Bestuurslid Muziekschool Nootdorp. (onbezoldigd)
- Bestuurslid Vrienden van Radboud Kindertelevisie. (onbezoldigd)
- Bestuurslid Stichting Unlimited Dreams. (onbezoldigd)
- Secretaris van Aquero. (onbezoldigd)

- Dhr. R.H.C. Wessels
De functie van secretaris is in het verslagjaar 2012 vervuld door dhr. R.H.C. Wessels, die deze functie bekleedt sinds 2012 voor een eerste periode, eindigend in 2016. Aan de benoeming van dhr. Wessels is door de Nederlandse Bisschoppenconferentie goedkeuring verleend.

Nevenfuncties
- ABN AMRO bank, International Riskmanagement (tot 1 oktober 2012)
- Penningmeester van de HH Martha en Maria parochie te Baarn (onbezoldigd)
- Penningmeester van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn (onbezoldigd)

- Dhr. A.F.T.M. van Daalen
In het afgelopen verslagjaar 2012 is dhr. A.F.T.M. van Daalen als algemeen lid voor een eerste periode, eindigend in 2016 tot de Raad van Toezicht toegetreden.

Nevenfuncties
- Eigenaar communicatieadviesbureau.
- Voorzitter Citycentrum Zwolle. (aftredend per mei 2013, bezoldigd).
- Voorzitter BDG Sporthal. (onbezoldigd).
- Voorzitter St Stadswacht IJsselland-Midden (aftredend per 31 maart 2013) (onbezoldigd).
- Voorzitter PCI Thomas a Kempis. (onbezoldigd).
- Voorzitter Raad van Toezicht St. Berkumstede Zwolle (aftredend per 31 december 2013, bezoldigd).